Bộ Xây dựng dự kiến siết chặt các điều kiện kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đã có một số đề xuất trong buổi dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản để hoàn thiện. Trong đó là những quy định thắt chặt hơn về điều kiện để các cá nhân và tổ chức kinh doanh bất động sản. Bao gồm cả những hộ gia đình hay cá nhân khinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Theo đó các tổ chức hoặc cá nhân tham gia kinh doanh đều phải tuân theo các quy định pháp luật về các thông tin liên quan, vốn chủ sở hữu, kê khai nộp thuế, các trường hợp cụ thể khác đều được nêu rõ trong dự thảo.

Siết chặt quy định đối với các doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải công khai thông tin gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật, số điện thoại liên lạc. Và các thông tin liên quan đến bất động sản đưa vào kinh doanh. Trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và nơi có bất động sản đưa vào kinh doanh.

Siết chặt quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS
Siết chặt quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS

Đối với trường hợp là chủ đầu tư dự án BĐS thì phải có các điều kiện quy định trên. Và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư; đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính. Đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp. (Được thực hiện trong năm tham gia đầu tư kinh doanh. Hoặc năm trước liền kề năm tham gia đầu tư kinh doanh BĐS).

Vốn chủ sở hữu được xác định dựa vào kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất; hoặc báo cáo kiểm toán độc lập. Được thực hiện trong năm doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh. Hoặc năm trước liền kề năm tham gia đầu tư bất động sản.

Các hộ kinh doanh quy mô nhỏ cũng cần kê khai theo quy định

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Xây dựng cũng đề cập cụ thể hơn. Về các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Nhóm này không buộc phải có các điều kiện trên nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Theo đó, kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ được xác định là những trường hợp bán, cho thuê, thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất dưới mức diện tích đất, sàn xây dựng nhà ở, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Các hộ kinh doanh quy mô nhỏ cũng cần kê khai theo quy định
Các hộ kinh doanh quy mô nhỏ cũng cần kê khai theo quy định

Cụ thể, kinh doanh BĐS không thường xuyên bao gồm các trường hợp: Bán nhà, công trình xây dựng. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật. Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc sở hữu Nhà nước. Khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật

Tổ chức tín dụng thực hiện bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp, nhưng dưới mức diện tích đất, diện tích sàn xây dựng nhà ở, công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định.

Trả lời